Fagområder

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning omhandler en rekke ulike skadetilfeller.

Dette kan være skade påført på arbeidsplassen, i trafikken, som følge av en behandlingssvikt i helsetjenesten eller andre årsaker.

Erfaringsmessig viser det seg at skadelidte bør bruke advokat for å få et korrekt oppgjør.

Det er viktig å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig i prosessen for å sikre at saken blir håndtert riktig.

Se nærmere informasjon under fanen Arbeidsmetoder.

Nedenfor følger en kort oversikt over de vanligste skadetilfellene som kan gi rett til erstatning. 

 

Foto: Tor Mathiesen
Yrkesskade

Yrkesskadeforsikringen er en lovpålagt forsikring. Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade, så har du krav på å få dekket alle dine utgifter og økonomiske tap som følge av skaden. Forsikringsselskapet plikter blant annet å dekke kostnader til advokatbistand.

Nilsen har lang erfaring med å forhandle frem et godt forsikringsoppgjør.

Dette gir trygghet for et best mulig oppgjør i din sak.

 

Yrkessykdom

Yrkesskadeforsikringen dekker også yrkessykdommer. Rikstrygdeverket har utarbeidet en liste med sykdommer som normalt anses som en yrkessykdom. Eksempler på godkjente yrkessykdommer er løsemiddelskader, flere hudlidelser og lungesykdommer. Normalt utreder NAV om du er påført en yrkessykdom som er godkjent på listen over yrkessykdommer. Det er viktig at sykdommen også blir meldt til ansvarlig forsikringsselskap og at du får fremmet ditt krav om økonomisk tap overfor selskapet. Forsikringsselskapet plikter å dekke kostnader til advokatbistand. Nilsen har lang erfaring med å bistå i yrkessykdomssaker.

 

Trafikkulykke

Bilansvarsforsikringen er en lovpålagt forsikring som gir rett til erstatning for ditt økonomiske tap.

Dersom du er påført en personskade som følge av en bilulykke vil du ha krav på å få dekket ditt økonomiske tap.

Det er viktig å ta kontakt med en advokat med erfaring fra denne typen skadesaker for å sikre at du får den erstatningen som du har krav på.

Regelverket er komplisert og det er vanskelig å skaffe seg oversikt over alle tapsposter og hvilke regler som gjelder.

Forsikringsselskapet plikter å dekke kostnader til advokatbistand. Nilsen har lang erfaring med å fremme erstatningskrav etter trafikkulykker.

 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Pasientskader oppstår ofte etter svikt ved behandlingen hos helsetjenesten. Norsk Pasientskadeerstatning er et offentlig organ som skal ta stilling til om din skade vil godkjennes som en pasientskade. I mange tilfeller viser det seg at NPE avviser ansvar og nekter å utbetale erstatning. I mange tilfeller kan dette være korrekt, men i noen tilfeller viser det seg at dette er en feil beslutning. I disse tilfellene er det viktig å ha en advokat med erfaring fra rettsområdet som kan fremme din sak videre overfor NPE og eventuelt ta saken videre til Helseklage og domstolene. NPE dekker normalt advokatkostnader kun dersom de innvilger et positivt vedtak, slik at du får bistand til å utmåle korrekt erstatning. I mange tilfeller vil det være nødvendig med advokatbistand også før utmålingsstadiet, da det erfaringsmessig skal mer til for å snu NPE sin vurdering dersom de har fattet et negativt vedtak.

 

Voldsoffererstatning (KFV)

Dersom du har vært utsatt for vold eller annen straffbar handling kan du ha krav på voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning er et offentlig organ som skal ta stilling til om din skade vil godkjennes under voldsoffererstatningen og gi rett til erstatning. I likhet med ordningen for pasientskader kan det være viktig å ha en advokat med kunnskap om regelverket for å fremme og beregne ditt krav. Ved positivt vedtak vil KFV normalt dekke advokatkostnader innenfor visse rammer.

 

Bistandsadvokat

Ved visse alvorlige forbrytelser vil pårørende eller offer ha krav på bistandsadvokat. Bistandsadvokaten oppnevnes av domstolene for å ivareta dine interesser i saken. Bistandsadvokaten vil kunne fremsette forslag til etterforskningsskritt og ivareta kontakten med politiet på dine vegne. Bistandsadvokaten vil møte i rettssak mot tiltalte og påse at dine interesser blir ivaretatt. En annen arbeidsoppgave vil være å fremme krav om erstatning dersom vilkårene er oppfylt.

 

Personforsikringer

I mange tilfeller har din arbeidsgiver tegnet forsikringer mot sykdom eller ulykke. Slike forsikringer kan også være tegnet privat. Ved et skadetilfelle kan det være en god investering å la deg bistå av advokat for å sikre at du får et korrekt oppgjør. Ved slike forsikringsordninger dekker forsikringsselskapene ikke advokatkostnadene. Din innboforsikring kan gi rett til dekning av advokat gjennom rettshjelpsforsikringen som ofte er en del av en innboforsikring. I disse tilfellene dekkes advokatbistand inntil den grensen som er fastsatt i vilkårene og med fratrekk for egenandel. Forsikringsselskapet vil gi deg informasjon om hvilken dekning du har.

 

NAV

NAV behandler en rekke ulikeartede sakstyper. Det kan være at tap av arbeidsevne gir deg rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. I mange tilfeller avviser NAV å godkjenne søknaden. I en rekke tilfeller har det vist seg at gjennom klageordninger har kravet likevel ført frem. Dersom du kan ha en sak overfor NAV, så kan du ta kontakt for å få gjennomgått din sak. NAV dekker normalt ikke kostnader til advokat dersom du ikke vinner frem med din sak. Dersom du får medhold i klagesaken plikter det offentlige å dekke advokatbistand i henhold til fri rettshjelpssats. I noen tilfeller er det nødvendig å bringe saken inn for Trygderetten eller domstolene.

 

Alminnelig praksis

I mange sakstyper har det vist seg nødvendig å benytte advokat for å nå frem i en sak, eller å få klarlagt om du har en sak eller ikke.Jeg legger stor vekt på å få klarlagt så tidlig som mulig i prosessen hvilke forventninger du kan ha til din sak. Innenfor min alminnelige praksis har jeg lang erfaring fra familierett, skifte- og arv og arbeidsrettslige problemstillinger. Jeg bistår også i ulike felt knyttet til kontraktsrett, herunder kjøpsrett, husleie og alminnelig avtalerett samt saker mot det offentlige. Ta gjerne kontakt for å få vurdert din sak.

 

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: